تحولی شگرف در این صنعت با رونق تورهای کیش

شنبه 1 مهر 1396 ساعت 16:54

اما با هستی گنجایش های بی همانند دراین حوزه٫ کشورما هنوز به جایگاه راستین خشود دست نیافته است .


البته مناطق آزاد با پروا به وجود  قوانین سهل وظرفیت های جدا نسبت به دیگر نقاط مملکت ٫ می توانند برای توسعه توریسم پیشگام وآغاز گر حرکتی جدید باشند.


جزیره آیین اولین آزادگاه کشور است که ماموریت اصلی آن گسترش گردشگری تور کیش وتجارت است وچنانچه این آزادگاه به موفقیت درصنعت توریسم ورونق اقتصادی دست یابد نقش موثری درارتقاء توریسم وتجارت درکشور خواهد داشت.


به همین قصد با دکتر مونسان مدیرعامل سازمان آزادگاه دین مصاحبه ای اتمام شد وبه عنوان اولین سوال از ایشان  پرسیدیم:


دردوره مدیریت شما چه اقداماتی برای توسعه صنعت گردشگری انجام شده است؟


جزیره مذهب به عنوان اولین آزادگاه مملکت با ماموریت توسعه توریسم واقتصادی  باید به دروازه مبادلات ورونق اقتصادی مملکت تبدیل شود . این جزیره به یمن هستی طبیعت بکر٫ همجواری با خلیج فارس وسواحل بی نظیر٫ دارای بسیاری از شاخصه های طبیعی است که مورد توجه گردشگران کشورهای گوناگون است.


اما وجود این برتری ها به تنهایی قادر نیستند جزیره مذهب را به مقصد پررونق گردشگری تبدیل کنند بلکه  برای رسیدن به این مقصود دربایستن است علاوه بر ایجاد امکانات گردشگری و زیرساخت های باره نیاز٫ برنامه ریزیهای هماهنگ وهدفمندی نیز بدست متخصصان ومشاوران قیمت تورهای کیش متخصص وبراساس الگوهای کامیاب وبومی سازی این روشها سپریدن شود.


همچنین علاوه بر لزوم انجام این موارد٫ معرفی وشناساندن گنجایش های مذهب درعرصه های بین المللی٫ احد از مهمترین نیازهای این جزیره درمسیر گسترش گردشگری است.


تا کنون تکاپو های زیادی درجزیره مذهب اتمام شده و این اقدامات طبق بررسیهای تئوری و.میدانی کارشناسان بوده تا این آزادگاه علاوه بر رونق اقتصادی داخلی٫ برای کشور نیز درآمدزایی داشته و دروازه ورودی گردشگری و بازرگانی باشد.


توسعه گردشگری نیازمند توسعه همه جانبه وفراهم کردن زیرساخت هاست و برای رونق گردشگری باید کل دسته ها همگام با هم رشد کنند لغایت همزمان با اجرای برنامه های مربوط به توسعه توریسم ٫ توان پاسخگویی به نیازهای گردشگران  کیش وایجاد علاقمندی برای سفرهای دوباره به کیش ومیزبانی از این گردشگران با برنامه های متنوع را داشته باشیم.


توسعه پایداردرگردشگری زمانی اتفاق می افتد که بتوانیم به نوع ای عمل نماییم که جزیره کیش به عنوان احد از برترین مقاصد توریسم درفهرست تورگردانان کشورهای گوناگون شناسایی شود وگردشگران پس از یک بار سفرکردن برای سفرهای بعدی به مذهب بازهم اشتیاق داشته باشند.


گردشگری حلال ازجمله انواع توریسم است که علاوه برکشورهای مسلمان٫ استقبال گردشگران کشورهای غیرمسلمان هم  از این نوع گردشگری بدلیل وجود امنیت وآرامش روبه افزایش است درمصاحبه های پیشین گسترش توریسم حلال ازموارد باره تاکید وپیگیری شما بوده ٫ بفرمایید چه اقداماتی دراین خصوص انجام داده اید؟


طراحی وتبلیغ شعار " کیش بهشت خانواده ها " به وثیقه وجود تسکین ٫ امنیت٫ طبیعت زیبا٫ سلامت اخلاقی ٫ هوا ومحیط پاک طبیعی وشهری ٫ نبود ترافیک٫ جاذبه های تفریحی تندرست وبسیاری ویژگیهای بارز این آزادگاه اتمام شده است که باعث شده خانواده ها درسفر به کیش درکمال تسکین ودرمحیطی امن درکنارهم از امکانات وبرنامه هایی که  برای کل اعضای خانواده درهمه ردیف های سنی با هرنوع سلیقه وعلاقمندی فراهم شده بهره ببرند.


با توجه به شاخصه ها وزیر ساخت های موجود درجزیره کیش وپس از بررسی بیچارگی گردشگران به خصوص گردشگران مسلمان جهان وگردشگرانی که به حفظ کانون خانواده وسفر به مقاصد تندرست از نظر اخلاقی اهمیت می دهند برآن شدیم توسعه برند گردشگری حلال را درجزیره آیین دردستور پیشه قراردهیم . 


درگردشگری حلال، جذب گردشگران وایجاد جاذبه برای آنان براساس موازین اسلامی صورت می گیرد به همین دلیل جزیره کیش به عنوان شهری که همواره با دارابودن خصوصیات اسلامی وگردشگری با نام بهشت خانواده ها متعلق به یاد می شود محلی مناسب برای توسعه گردشگری حلال است.


از آنجا که خانواده محور اصلی برنامه ریزیهای گردشگری درجزیره کیش است وازسویی بسیاری از گردشگران مسلمان درجهان درجستجوی مقاصد گردشگری اسلامی هستند، جزیره کیش می تواند به پایگاه گردشگری حلال تبدیل شود.


بانوان کشورهای ایتالیا وترکیه درسفر به جزیره آیین از وجود پلاژ بانوان که یک مجموعه امن با امکانات کامل تفریحی وورزشی درساحل است ابراز تعجب میکردند واینکه بتوانند دراین مجموعه بدون هیچ مزاحمتی از امکانات تفریحی کاربرد وشنا کنند زیاد راضی وخرسند بودند.


این جستار بیانگر این مطلب است که علاوه برمسلمانان، بسیاری از خانواده های غیرمسلمان هم ازسفر به مناطقی که شرایط تفریح درمحیط سالم و بدور از هرگونه مزاحمت برایشان فراهم باشد پیشباز می کنند واین امر نشان می دهد اجرای احکام دین مبین اسلام برای همه بشریت آرامش وامنیت درپی دارد.


این رویه روز به روز درحال افزایش است واین سوژه فرصتی ارزشمند برای کشورماست الی با تکیه بر پتانسیل های گوناگون کشورمان با برنامه ریزی وافزایش امکانات تفریحی از گنجایش برپایی شده برای درآمد زایی وجذب گردشگران بیگانه سهم ببریم.


زیرساخت های گردشگری رزرو تور کیش موجود درکیش مزیتی است که برپایه آن و با کاربرد ازتبلیغات شفاهی برآمده از رضایتمندی گردشگران وشرکت درنمایشگاههای خارجی، برای معرفی جزیره کیش به گردشگران بهره برداری می شود.


درگام ابتدا توسعه گردشگری حلال به سراغ کشورهای منطقه رفتیم الی با برقراری پروازهای مستقیم ارتباطات اقتصادی وگردشگری را افزایش دهیم.


درهمین راستا برقراری خط پروازی بین نجف – کیش واستانبول- کیش با هدف ورود گردشگران خارجی ورونق اقتصادی جزیره کیش سپریدن شد .


حضور درنمایشگاههای ترکیه٫ اسپانیا٫ لهستان ٫ آلمان ونمایشگاههای کشورهای همسایه از جمله اقدامات سازمان منطقه ازاد آیین برای معرفی توانمندیهای آیین درحوزه های گردشگری واقتصادی بود که بازخوردهای بسیار مثبتی درمسیر رونق گردشگری واقتصادی جزیره درپی داشت.


همچنین حضور هیئت های مختلف کشورهای خارجی درجزیره کیش اثر می دهد درابتدای گذرگاه کامیاب شده ایم گنجایش های آیین را به بسیاری از کشورها بشناسانیم . تا به حال چندین هیئت از شهرهای مختلف کشورترکیه، عراق ٫ مکزیک٫ ایتالیا وسفرای کشورهای گوناگون ازجمله مالزی  ولهستان با سفر به جزیره کیش برای سرمایه گذاری وبرقراری تورهای گردشگری اعلام آمادگی کرده اند که البته جذب سرمایه گذاران بیگانه و راه اندازی  تورهای بیگانه به مقصد کیش٫ ازجمله اقداماتی هستند که دردراز مدت درآمد زایی به همراه دارند وباید با سعی واستمرار این جنبش رو به جلو پیوسته یابد تا شاهد رونق گردشگری بیگانه درکیش وکشور باشیم .


جزیره آیین درچه شاخه هایی ازصنعت گردشگری توانایی گسترش وجذب توریست دارد؟


توانمندیهای گوناگون این جزیره مرجانی این امکان را به مسئولان جزیره دین داده هتل های کیش که درشاخه های گوناگون  توریسم برنامه ریزی کنند که می طاقت از مهمترین آنها به گردشگری طبیعت٫ توریسم تفریحی٫ توریسم خرید٫ گردشگری سلامت ٫ توریسم ورزشی وگردشگری علمی وفرهنگی اشاره کرد که جزیره مذهب دربسیاری از شاخه ها زیرساختهای پسندیده را دارد .


محیط طبیعی سالم٫ بکر وهوای منزه این جزیره درکنار حسن همجواری با خلیج نیلگون فارس وسواحل نقره فام که از بهترین وزیباترین نوع ماسه ها دردنیا پوشیده شده است جاذبه بی بدیل این جزیره مرجانی درجذب گردشگران است وآرامش ناشی از این محیط طبیعی قشنگ وفرهنگ خوب شهرنشینی حاکم براین جزیره مایه شده است گردشگران درتمام روزها سنه به دین سفرکنند.


همچنین در 7 ماه از سال این جزیره حائز هوای بهاری است واین درحالی است که دراین ایام دربیشتر نقاط کشور هوای سرد وزمستانی امکان سفر را برای علاقمندان کم می کند.


گردشگری خرید یکی از بخش های باره توجه دربرنامه ریزیهای منطقه آزاد کیش است و با قصد ارائه کالای مرغوب وافزایش انگیزه های سفربه کیش زمینه سازی برای حضور برندهای معتبر بین المللی ، افزایش کیفیت کالاهای مختلف با نظارت مستمرو  جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت دربرنامه های پیشروی سازمان منطقه آزاد کیش قراردارد.


 گسترش گردشگری سلامت از دیگر موارد باره پیگیری وبرنامه ریزی است که با توجه به امکانات ایجاد شده ٫ حضور پزشکان زبردست ایرانی دربیمارستان کیش ٫هزینه های پایین درمانی وکیفیت بالای خدمات درمقایسه با سایر کشورها٫ گام های پیش درآمد برای جذب توریست درمانی برداشته شده است .


درحال حاضر روند حضور و سفر بیماران از کشورهای اطراف برای به کارگیری خدمات پزشکی ودرمانی جزیره کیش روبه رشد ودرحال افزایش است که با برنامه ریزیهای سپریدن شده ومعرفی امکانات بیمارستان کیش درنمایشگاهها وهمایشهای بین المللی درآینده شاهد صعود گردشگری سلامت دراین جزیره خواهیم بود.


گردشگری تور ورزشی نیزدیگر پتانسیل جزیره کیش است که زیرساخت های آن تاحدود زیادی درکیش فراهم است ودرحال حاضر نیز جزیره کیش پایگاه میزبانی از بسیاری ازمسابقات واردوهای ملی وبین المللی است وسالانه بسیاری از ورزشکاران داخلی وخارجی برای برگزاری اردو ومسابقات به کیش سفرمی کنند.


توسعه گردشگری درحوزه های علمی وفرهنگی ازدیگر پتانسیل های جزیره کیش است که دراین بخش نیز علاوه برحضور دانشگاههای بین المللی،امکانات خوب کیش درمیزبانی از همایش ها ونمایشگاه های داخلی وخارجی باعث شده است این جزیره پایگاه برگزاری محافل علمی وتخصصی کشور باشد.


بالفعل کردن پتانسل نهفته و فراموش‌شده در جذب توریست به کیش ، معرفی فرصت‌ها و تهدیدها در میزان رشد گردشگر در ماه‌های سال، سامان‌دهی کانترهای توریسم تحت عنوان سیستم جامع فروش خدمات گردشگری، واگذاری خدمات وارسی بر هتل‌ها و رتبه‌بندی با جامعه هتل‌ها با برپایی ساختار اجرایی، واگذاری خدمات کانترهای گردشگری به جامعه آژانس‌ها، استانداردسازی و درجه‌بندی هتل‌ها و وارسی پیوسته بر عملکرد تاسیسات توریسم کیش از دسته اقدامات انجام‌شده در گستره پراهمیت و اخص گردشگری در این منطقه است.


درحال آماده احصاء ورود گردشگران سالیانه ١ میلیون و 800 هزار نفر است که طبق سند منظره طرح جامع کیش درنظر داریم با برنامه ریزی هدفمند، تبلیغات ومعرفی مزایای گردشگری واقتصادی این جزیره  وبهره گیری از روش های نوین جذب توریست آمارهای گردشگری را به 6 میلیون نفرافزایش دهیم.


اجرای پروژه احداث ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش با افزایش ظرفیت برای پذیرش چهار و نیم میلیون رهنورد سالیانه، کیش را صاحب دومین فرودگاه بزرگ کشور پس از فرودگاه بین المللی امام خمینی می کند.


درخصوص جذب گردشگران خارجی چه کار و جنبش هایی دردوره مدیریتی شما انجام شده است؟


عدم نیاز به دریافت روادید از عوامل موثر درحضور گردشگران خارجی دراین جزیره است که دربرنامه ریزیهای تبلیغاتی برای معرفی کیش به دیگر کشورها بروی این برتری زیاد کارکردیم و از سوی تورگردانان وگردشگران تور کیش نیز زیاد مورد استقبال واقع شد.


همچنین برای تبدیل کیش به پایلوت پروازهای خارجی جنوب کشور کوشش شده است با برقراری پروازهای کشورهای گوناگون به کیش سفر این گردشگران از کیش به دیگر شهرها پیش درآمد وتردد مسافران  شهرهای جنوبی به خارج کشور از راه فرودگاه بین المللی کیش سپریدن شود.


توسعه گردشگری وابسته به توسعه اقتصادی است برای رونق اقتصادی وجذب سرمایه گذاران سازمان منطقه آزاد کیش چه اقداماتی اتمام داده وچه برنامه ریزیهایی شده است ؟


علاوه برگردشگری٫ گسترش اقتصادی نیز ماموریت سایر آزادگاه دین است که با توجه به نقش مدیریتی سازمان منطقه آزاد مذهب وقوانین حمایتی مناطق آزاد درزمینه شناسایی پتانسیل های مذهب اقدامات احسان انجام شده است .


جذب 4800 میلیارد تومان سرمایه گذاری تقسیم خصوصی در دامنه گردشگری از اقدامات مثبت انجام شده است که نتایج سرمایه گذاری های جدید با ایجاد جاذبه های گردشگری بیشتر در کیش  لغایت 3 یا 4 سنه آینده مشهود خواهد بود.


ساخت پایانه بندرگاهی ،ترمینال جدید فرودگاهی،  افزایش دوواحد نیروگاهی برق،آغاز عملیات احداث دومین نیروگاه کیش، بهره برداری ازپروژه تصفیه منزل فاضلاب کیش، پست های برق GIS، تجمیع دکل های مخابراتی، سهم گیری از انرژی خورشیدی درروشنایی رینگ 75 متری، گسترش بندرگاه کیش، لایروبی اسکله 12 هزار تنی وساخت اسکله 35 هزار تنی، ساخت انبار- انباشتگاه 20هزارمترمکعبی ذخیره وایستگاه پمپاژمرکزی آب وانبارکانتینری، تعدادی ازپروژه های پایان یافته ویا درحال ساخت دربخش های عمرانی وزیربنایی جزیره کیش هستند که اجرای آنها زمینه ساز توسعه وآغاز بسیاری طرح های گردشگری هستند.


همچنین پارک های شهر ومینا، توسعه پلاژ بانوان، پروژه باغ راه، سهم برداری واجرای تری دی مپینگ بهسازی وبازسازی سواحل ومعابر ونصب المانهای شهری به عنوان برخی ازپروژه های گردشگری اجراشده درکیش است که با هدف تامین نیازهای اتباع وگردشگران اجرا شده است.


درراستای افزایش جاذبه های گردشگری بدست دسته خصوصی نیز پروژه های بی نظیر وزیبایی درحال احداث است  که  هریک از این پروژه ها علاوه بر منحصر بفرد بودن درکشور ومنطقه، خود به یکی از اصلی ترین دلالیل سفرگردشگران به کیش تبدیل می شوند.


فعال شدن 41 درصد از پروژه‌های غیرفعال در یک سنه بازپسین با به‌کارگیری اقدامات مدیریتی ، رفع مشکلات مربوط به ١٩ پروژه بزرگ غیرفعال وآغاز به کار مجدد این پروژه ها، کاهش موعد بروکراسی اداری با بهره گیری از فضای مجازی ونیروهای متخصص وکارشناسان درهربخش وشفاف سازی دراجرای فعالیت های مالی وبرگزاری مناقصات ومزایدات به عنوان دیگر فعالیت های زیرساختی درمسیر توسعه گردشگری  وتسهیل امور برای سرمایه گذاران است .  


در دسته صنعت هم اقداماتی همانند  تصویب ٢٣ طرح سرمایه‌گذاری صنعتی با حجم سرمایه‌گذاری ٣٠٠٠ میلیارد ریال، ارائه خدمات فنی و مهندسی و حمایت نفت، تولید شناورهای تفریحی و گردشگری، فرآوری مصالح مدرن ساختمانی، ساخت تور چارتر کیش گردآور بزرگ انبارهای کیش با مشارکت بخش خصوصی و ساخت شهرک صنعتی عدد ٦ با کاربری خدمات صنعتی با قطعات ١٠٠ لغایت ٩٠٠ مترمربع برای ایجاد اشتغال با اولویت بومیان، درزمره کار و جنبش های سازمان منطقه آزاد مذهب است.


جزیره مذهب بواسطه منطقه آزاد بودن حائز 34 برتری اقتصادی است که این مزایا کل درراستای حمایت از سرمایه گذاران وفعالان اقتصادی است.


بسیاری از سرمایه گذاران از وجود این مزایا مستحضر نیستند به همین انگیزه معرفی برتری های اقتصادی کیش وارائه بسته های پیشنهادی به هیئت های اقتصادی کشورهای مختلف از آنگونه اقداماتی است که دردستور کار قراردارد الی با شناساندن این شاخصه ها٫ سرمایه گزاران را به تکاپو اقتصادی وسرمایه گذاری درکیش ترغیب کنیم .

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.